Warunki pracy

Wysłany przez 01.06. 2018 13:18:39 (1102 czytelników)

Przepisy wstępne
Warunki pracy (zwany dalej „WP”) regulują warunki korzystania z witryny www.garten.cz (www.profizahrada.cz, www.about-garden.com, www.zahrada-cs.com, www.zahrada-sk.com, www.garden-en.com, www.garten-de.com, www.ogrod-pl.com) (zwanej dalej "Garten.cz") przez osoby trzecie (dalej "czytelników"). Właścicielem i operatorem Garten.cz jest Ing. Miloš Vymazal (zwany dalej "Operatorem").

Prawa autorskie i znaki towarowe
Każde użycie Garten.cz lub część Garten.cz to jest innych niż do osobistego użytku, a zwłaszcza w użytku rozpowszechniania, kopiowanie, dalszego przetwarzania lub modyfikacji lub odtwarzania jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody użytkownika. W takich przypadkach Garten.cz zawsze będzie wymienione jako źródło. Ten x do źródła musi być bezpośredni, bez przekierowania. Bez zgody z powyższym, podczas gdy źródło nie mogą już publikacji, transkrypcję lub dystrybucję dowolnego materiału lub części materiału opublikowanego Garten.cz, rozłożone również przez e-mail, SMS, z udziałem tych materiałów lub części w ramkach lub kopiowanie do przedsiębiorstwa lub innej sieci prywatnej, w tym przechowywanie w dowolnych bazach danych. Wszelkie interwencje o charakterze technicznym lub materialnym Garten.cz są zabronione. Użyj poza własny użytek jest nieautoryzowana ingerencja w prawo od operatora podczas manipulowania z prawami podmiotów, których dane, roboty i inne aktywa niematerialne są zawarte w treści Garten.cz.

Nazwy produktów, produkty programowe, firmy i inne użyte na Garten.cz mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Właściciele praw autorskich są autorami tekstów i fotografii.

Treść witryny
Cała zawartość Garten.cz ma wyłącznie charakter informacyjny. Zawartość Garten.cz pochodzi ze źródeł, które operator uważa za wiarygodne. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność tych treści. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia jakiejkolwiek części zawartości Garten.cz w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji
Każdy czytelnik odwiedza Garten.cz na własne ryzyko. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści Garten.cz. Operator również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w związku z dostępem i korzystaniem z Garten.cz za szkody powstałe w wyniku ich częściowej lub całkowitej awarii. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdę, treść i formę reklamy stron trzecich na Garten.cz. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przepisów lub praw stron trzecich przez jakiegokolwiek czytelnika lub osobę trzecią.

Linki i linki do innych stron www
Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które są dostępne za pośrednictwem Garten.cz, nawet za zobowiązania osób oferujących, świadczących usługi lub pośredniczących na tych stronach internetowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, z których można łączyć się Garten.cz, nawet za zobowiązania osób oferujących, świadczących usługi lub pośredniczących na tych stronach internetowych.

Ochrona danych i ochrona danych osobowych
Operator nie gromadzi żadnych danych osobowych, które czytelnicy dobrowolnie mu dostarczają (zwłaszcza przy rejestrowaniu użytkowników). Dobrowolne dostarczanie dalszych danych osobowych dać czytelnikom zgody Operatora z dostarczonych danych są ładowane w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym udostępnianie ich zawartości do publicznego lub innej osoby, raportowanie i archiwizacja artykułów i pomysłów do nich i do całości czas trwania takiej działalności przez Garten.cz. Rejestracja użytkownika jest dobrowolna. Wprowadzone dane użytkownika można częściowo opublikować na stronie użytkownika Garten.cz, w zależności od rodzaju użytkownika. Całkowicie wprowadzone dane są publikowane na stronie internetowej użytkownik Garten.cz tylko przez autora artykułu, do którego ta strona jest zatwierdzony przez pierwsze włożenie art. Użytkownicy mogą posiadać w każdej chwili anulować jego dobrowolnej rejestracji, lub może w formie pisemnej zażądania zmiany danych lub odwołania całego rejestracji bezpośrednio do Operatora.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Polityce prywatności

Kiedy wchodzimy na Garten.cz, automatycznie śledzimy i przechowujemy informacje techniczne, które pozwalają nam tworzyć, śledzić i oceniać statystyki ruchu. Informacje techniczne to adres IP odwiedzającego, codzienny dostęp dla gości, długość pobytu w każdej witrynie i inne. Do śledzenia używamy Google Analytics i Toplist.com.

Ta strona używa plików cookie. „Cookies” to małe pliki danych lub wpisy w większych plików, które są używane do odróżnienia odwiedzających stronę i znalezienie informacji podczas wielokrotnych wizyt na stronie.

Używanie plików cookie to standardowa praktyka między stronami. Większość przeglądarek internetowych automatycznie otrzymuje pliki cookie, ale zazwyczaj można odrzucić pliki cookie, ustawiając preferencje przeglądarki lub można selektywnie akceptować tylko niektóre z nich. Jeśli użytkownik otrzymywanie plików cookie wyłączone, może się okazać, że dla niego nie do Garten.cz niektóre funkcje dostępne i niektóre strony w tym przypadku nie może prawidłowo wyświetlane.

Internet jest głównie finansowany z reklam. Z tych powodów elementy reklamy są umieszczane w witrynie i nie możemy bezpośrednio wpływać na dokładną treść. Na przykład O Google Adsense, Sklik listy, CJ.com, Heureka.cz, Digitalad.cz i wielu innych.

Komunikacja elektroniczna
W komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail informacje zawarte w komunikacie nie są kodowane. Z tego powodu zachęcamy Czytelników do nie wysyłania jakichkolwiek informacji e-mailem, które uważają za osobiste, poufne lub prawnie chronione lub tajne.

Ważność i skuteczność
O ile wyraźnie nie określono inaczej, warunki operacyjne są ważne i obowiązują od daty ich pierwszej publikacji na stronie Garten.cz.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków eksploatacji w dowolnym czasie.

Artykuły: warunki pracy

15.04. 2007
26.23 kB czytelników
Szczepienie drzew i krzewów owocowych i ozdobnych
07.05. 2008
28.47 kB czytelników
Rola mikroorganizmów w rozwoju rolnictwa ekologicznego