cz
Vrba babylonská Crispa (Salix babylonica)
Vrba babylonská Crispa (Salix babylonica)
cz
Vrba babylonská Crispa (Salix babylonica)
Vrba babylonská Crispa (Salix babylonica)
cz
Vrba babylonská Crispa (Salix babylonica)
Vrba babylonská Crispa (Salix babylonica)
cz
Vrba babylonská Crispa (Salix babylonica)
Vrba babylonská Crispa (Salix babylonica)
cz
Vrba bílá (Salix alba)
Vrba bílá (Salix alba)
cz
Vrba bílá (Salix alba)
Vrba bílá (Salix alba)
cz
Vrba bílá (Salix alba)
Vrba bílá (Salix alba)
cz
Vrba bílá (Salix alba)
Vrba bílá (Salix alba)
cz
Vrba bílá - detail plotu (Salix alba)
Vrba bílá - detail plotu (Salix alba)
cz
Vrba bílá - detail plotu, roh (Salix alba)
Vrba bílá - detail plotu, roh (Salix alba)
cz
Vrba bílá - listy (Salix alba)
Vrba bílá - listy (Salix alba)
cz
Vrba bílá - plot (Salix alba)
Vrba bílá - plot (Salix alba)
cz
Vrba bílá v zimě (Salix alba)
Vrba bílá v zimě (Salix alba)
cz
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
cz
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
cz
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
cz
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
Vrba Boydova (Salix x Boydii)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá - jehnědy (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá - jehnědy (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá - list (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá - list (Salix melanostachys)
cz
Vrba černokvětá - větévka s listy a pupenem (Salix melanostachys)
Vrba černokvětá - větévka s listy a pupenem (Salix melanostachys)
cz
Vrba egyptská (Salix aegyptiaca)
Vrba egyptská (Salix aegyptiaca)
cz
Vrba egyptská (Salix aegyptiaca)
Vrba egyptská (Salix aegyptiaca)
cz
Vrba egyptská - větévka s květy (Salix aegyptiaca)
Vrba egyptská - větévka s květy (Salix aegyptiaca)
cz
Vrba egyptská - větévka s květy (Salix aegyptiaca)
Vrba egyptská - větévka s květy (Salix aegyptiaca)
cz
Vrba egyptská - větévka s pupeny (Salix aegyptiaca)
Vrba egyptská - větévka s pupeny (Salix aegyptiaca)
cz
Vrba japonská (Hakuro Nishiki)
Vrba japonská (Hakuro Nishiki)