cz
Pivoňka keřovitá 'Ni Hong Huan Cai' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Ni Hong Huan Cai' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Ni Hong Huan Cai' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Ni Hong Huan Cai' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Nighige Tonisiki' - rašení listů (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Nighige Tonisiki' - rašení listů (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Nighige tunisiki' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Nighige tunisiki' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Nighige tunisiki' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Nighige tunisiki' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Nighige tunisiki' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Nighige tunisiki' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Nighige tunisiki' - květ (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Nighige tunisiki' - květ (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Qing Xian Bai' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Qing Xian Bai' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Qing Xian Bai' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Qing Xian Bai' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Renkaku' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Renkaku' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Renkaku' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Renkaku' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Rocks Variety' (Paeonia suffruticosa subsp rockii)
Pivoňka keřovitá 'Rocks Variety' (Paeonia suffruticosa subsp rockii)
cz
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Sai Xi Shi' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'San Bian Sai Yu' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'San Bian Sai Yu' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Shichifukujin' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Shichifukujin' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Shichifukujin' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Shichifukujin' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Shimanofuji' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Shimanofuji' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Shimanofuji' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Shimanofuji' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Shintoen' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Shintoen' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Shintoen' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Shintoen' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Shiunten' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Shiunten' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Shiunten' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Shiunten' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Shiunten' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Shiunten' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Suminagare' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Suminagare' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Suminagare' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Suminagare' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Suminagare' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Suminagare' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'White Goose Bai Yu' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'White Goose Bai Yu' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Xue Gui' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Xue Gui' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Xue Gui' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Xue Gui' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Yaezakura' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Yaezakura' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Yapianzi' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Yapianzi' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Yin Hong Ying Yu' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Yin Hong Ying Yu' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Ying Rihong' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Ying Rihong' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Ying Rihong' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Ying Rihong' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Zi Guang Xia Pei' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Zi Guang Xia Pei' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka keřovitá 'Zi Guang Xia Pei' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka keřovitá 'Zi Guang Xia Pei' (Paeonia suffruticosa)