cz
Jiřina 'Dagmara' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Dagmara' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dagmara' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Dagmara' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
Jiřina 'Daniela' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daphnis' (Dahlia)
Jiřina 'Daphnis' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daphnis' (Dahlia)
Jiřina 'Daphnis' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daphnis' (Dahlia)
Jiřina 'Daphnis' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daphnis' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Daphnis' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Daphnis' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Daphnis' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Darina' (Dahlia)
Jiřina 'Darina' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Darina' (Dahlia)
Jiřina 'Darina' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Darina' (Dahlia)
Jiřina 'Darina' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Darina' (Dahlia)
Jiřina 'Darina' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Darina' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Darina' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Delighting Glow' - květ (Dahlia hybridus)
Jiřina 'Delighting Glow' - květ (Dahlia hybridus)
cz
Jiřina 'Delighting Glow' - květ (Dahlia hybridus)
Jiřina 'Delighting Glow' - květ (Dahlia hybridus)
cz
Jiřina 'Deneb' (Dahlia)
Jiřina 'Deneb' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Deneb' (Dahlia)
Jiřina 'Deneb' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Deneb' (Dahlia)
Jiřina 'Deneb' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Deneb' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Deneb' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Deneb' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Deneb' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dismanka' (Dahlia)
Jiřina 'Dismanka' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dismanka' (Dahlia)
Jiřina 'Dismanka' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dismanka' (Dahlia)
Jiřina 'Dismanka' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dismanka' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Dismanka' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dismanka' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Dismanka' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dita' (Dahlia)
Jiřina 'Dita' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dita' (Dahlia)
Jiřina 'Dita' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dita' (Dahlia)
Jiřina 'Dita' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dita' (Dahlia)
Jiřina 'Dita' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dita' - květ (Dahlia)
Jiřina 'Dita' - květ (Dahlia)
cz
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
Jiřina 'Diva' (Dahlia)
cz
Jiřina 'Dorado' (Dahlia)
Jiřina 'Dorado' (Dahlia)