Rośliny siedlisk leśnych w Polsce

Wysłany przez 09.04. 2007 18:48:54 (12278 czytelników)

Rośliny siedlisk leśnych w Polsce

Prawidłowe rozpoznanie i wyróżnienie siedlisk leśnych jest niezwykle ważne w określaniu celów hodowlanych, a następ­nie przyjmowaniu optymalnych kierunków postępowania hodowlanego w lasach. Rozpoznawanie potencjału siedlisk leśnych, łącznie z regionizacją przyrodniczo-leśną, nasienną i geobotaniczną kraju oraz warunkami środowiska stanowią przyrodnicze podstawy hodowli lasu. W ślad za wprowa­dzonymi w życie „Zasadami Hodowli Lasu" (Zarządzenie Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 grudnia 2002 r.) opracowane zostały „Siedliskowe podstawy hodowli lasu". Dokument ten stanowi załącznik do „Zasad Hodowli Lasu".

Siedliskowe podstawy hodowli lasu" mają służyć głównie potrzebom urządzania lasu i prowadzonym pracom glebowo-siedliskowym. Wnoszą one nowe rozwiązania w zakresie typologii siedlisk leśnych. Są to między innymi:
- zasady określania stanu siedlisk,
- zasady wyróżniania odmian fizjograficzno-klimatycznych siedliskowych typów lasu na terenach wyżynnych i gór­skich,
- zasady określania typów lasu,
- zwiększenie liczby siedliskowych typów lasu w terenach wyżynnych i górskich,
- zmiany w nazewnictwie siedliskowych typów lasu na siedliskach łęgowych.

Założeniem „Siedliskowych podstaw hodowli lasu" jest ułatwienie określenia siedliskowych typów lasu oraz pełniej­szego rozpoznawania stanu biocenoz leśnych i zachodzących w nich zmian. Pozwala to na poznanie różnorodności biolo­gicznej w każdym typie siedliskowym lasu. Opracowanie, które przekazujemy Czytelnikom, składa się z dwóch części.

W pierwszej podajemy charakterystykę siedlisk leśnych opracowaną dla każdej krainy osobno, z uwzględnieniem zróżnicowania dzielnicowego. Jej celem jest ułatwienie rozpoznania i określenia typu siedliska w praktyce urządzeniowej i hodowlanej, zwłaszcza w pracach glebowo-siedliskowych przy kartowaniu siedlisk.

Druga część to opisy i ilustracje roślinności drzewiastej, krzewiastej oraz gatunków charakterystycznych runa leśnego. Jej funkcja edukacyjna dotyczy nie tylko leśników terenowców, ale też uczniów i studentów, głównie kierunków leśnych, a także innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Niniejsza książka nie stanowi ani atlasu roślinności leśnej, ani klucza do oznaczania roślin. Ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy o siedliskach leśnych ilustrowanej charakterystyczny­mi dla nich elementami.
  1. Od Autora
  2. Regionalizacja przyrodniczo - leśna
  3. Ogolne zasady klasyfikacji siedlisk
  4. Charakterystyka typów siedliskowych lasu
  5. Roślinność siedlisk leśnych w Polsce

Wydawca: PWRiL; Autor: Puchniarski T. H.
ISBN: 83-09-01822-3; Format: 210x140
Kategoria: rośliny różne, leśnictwo,
eOgrodnik.pl

Artykuły: rośliny siedlisk

10.04. 2007
21.20 kB czytelników
Rośliny zielne Europy